Chemické názvosloví – anorganika
 Nápověda 

Nápověda

Kompletní nápovědu ve formátu Adobe PDF lze stáhnout zde (588 kB).

 

Webová aplikace Chemické názvosloví – anorganika je určena pro výuku a procvičování chemického anorganického názvosloví na základní, střední i vysoké škole. Umožňuje procvičování a zobrazování sloučenin a prvků podle požadavků, které si zadá sám student. Webová aplikace pomůže i profesorům. Umožňuje totiž vytváření písemek z chemického anorganického názvosloví. Písemky i jejich řešení si mohou profesoři uložit ve formátu PDF a jednoduše je pak vytisknout.

Obtížnosti

Všechny sloučeniny mají přidělenou obtížnost. Sloučeniny lze procvičovat na čtyřech úrovních - základní škola, střední škola, střední škola k maturitě a vysoká škola. Vyšší úroveň zahrnuje všechny sloučeniny úrovní nižších. Obtížnost sloučeniny je určena prvkem, od kterého je sloučenina odvozena. Úroveň základní škola obsahuje pravidelné sloučeniny, které jsou odvozeny od s-prvků a p-prvků. Úroveň střední škola obsahuje navíc pravidelné sloučeniny odvozené od d-prvků. Úroveň střední škola k maturitě je rozšířena o nepravidelně tvořené sloučeniny. Úroveň vysoká škola obsahuje všechny sloučeniny z databáze. Oproti úrovni střední škola k maturitě je rozšířena o pravidelné a nepravidelné sloučeniny odvozené od f-prvků.

Při vytváření písemek pro studenty je toto rozdělení úrovní možno upřesnit pomocí nastavení užšího výběru prvků.


Obrázek 0.1 – Rozdělení obtížností podle periodické soustavy prvků

1  Základní rozvržení

Pod názvem webové aplikace se nachází hlavní menu, pomocí kterého lze rychle přepínat mezi jednotlivými částmi aplikace. Pod hlavním menu se zobrazuje nadpis aktuální sekce. Pod ním se pak zobrazuje vlastní obsah sekce. Ve spodní části aplikace se nachází emailová adresa autora, informace o počtu přístupů a datum poslední aktualizace webové aplikace.

2  Testování

Sekce Testování slouží k procvičování názvů a vzorců sloučenin a prvků. Student si může nastavit obtížnost procvičovaných sloučenin, pravidelnost názvosloví a počet sloučenin k procvičení. Studenti mohou procvičovat sloučeniny z celé databáze nebo ze zúženého výběru. Výběr lze zúžit označením požadovaných skupin sloučenin, výběrem prvků, od kterých mají být sloučeniny odvozeny nebo označením požadovaných solí. Pro vícenásobný výběr použijte klávesu Ctrl. Výběr skupin, prvků a solí nelze kombinovat. Vpravo dole se zobrazuje aktuální počet sloučenin k testování. Po stisknutí tlačítka Zahájit testování webová aplikace náhodně vybere zadaný počet sloučenin z požadovaného výběru a zahájí procvičování sloučenin.

Při vlastním procvičování sloučenin se zobrazí sloučenina, textové pole pro odpověď a průběžné hodnocení testování. Student buď vytvoří název sloučeniny ze vzorce, nebo vzorec z názvu sloučeniny. Svoji odpověď zapíše do textového pole. Webová aplikace rozlišuje malá a velká písmena. Názvy sloučenin je nutné zapsat malými písmeny, vzorce sloučenin přesně podle vzorců prvků. Vzorce se píší bez mezer, ve víceslovných názvech je pouze jedna mezera mezi každými dvěma částmi názvu. Indexy ve vzorcích se píší normálními číslicemi přímo za prvek nebo skupinu prvků. Do kulatých závorek se uzavírají skupiny prvků, které se vyskytují ve vzorci sloučeniny více než jednou.

Správně: Špatně:
kyselina chlorovodíková Kyselina Chlorovodíková
oxid sodný OXID  sodný
pentahydrát chlornanu sodného PentaHydrát chlornanu sodného
H2SO4 H2(SO4)
Bi(NO3)3.H2O Bi (NO3)3 . H2O
(NH4)2[SiF6] (NH4)2 [ SiF6 ]

Pokud student neodpoví správně, má jednu možnost se opravit. Ve spodní části obrazovky se průběžně zobrazuje hodnocení aktuální a předchozí otázky a celkové hodnocení. Vyhodnocení testu se uskuteční po zodpovězení poslední otázky. Test lze předčasně vyhodnotit tlačítkem Vyhodnotit test.

Ve výsledcích testování se zobrazí celkový počet otázek, počet správně a špatně zodpovězených otázek, výsledek v procentech a výsledná známka. Stupnici hodnocení lze nastavit v sekci Nastavení. Pod souhrnným hodnocením se nachází tabulka se správnými odpověďmi. Zeleně jsou označeny správné odpovědi, červeně špatné. U špatně zodpovězených otázek se zobrazí studentova odpověď. Tlačítko Nový test vrátí studenta k nastavení testování. Tlačítko Opakovat test umožní absolvovat znovu test se stejným nastavením. Po stisknutí tlačítka Test z chyb bude zahájen test ze sloučenin, které byly špatně určeny.

3  Sloučeniny

V sekci Sloučeniny si mohou uživatelé procházet sloučeniny, které jsou uloženy v databázi aplikace. U každé sloučeniny je zobrazena příslušnost ke skupině, prvek od kterého je odvozena, u solí základ soli, název, vzorec, molární hmotnost, pravidelnost názvosloví a obtížnost. Pokud má sloučenina více názvů nebo vzorců, jsou vypsány všechny pohromadě. Protože vypsání všech sloučenin najednou by bylo velmi náročné (databáze obsahuje přibližně 2500 sloučenin), jsou sloučeniny rozděleny na stránky. Mezi stránkami lze přepínat pomocí tlačítek, která se nachází nad i pod tabulkou sloučenin. Počet sloučenin na stránce a nastavení počtu desetinných míst, na která zaokrouhlovat hodnoty molárních hmotností lze nastavit v sekci Nastavení. Sloučeniny v tabulce lze setřídit vzestupně nebo sestupně podle libovolného sloupce. Řazení se provádí kliknutím na nadpis příslušného sloupce. Trojúhelníček v hlavičce tabulky označuje směr a sloupec, podle kterého jsou sloučeniny setříděny.

Uživatel si také může nastavit, které skupiny sloučenin, obtížnosti, soli,… se budou zobrazovat. Nastavení je přístupné přes odkaz Filtr. Pomocí filtrování sloučenin si tedy lze např. prohlédnout všechny sloučeniny, které se mohou objevit v testování pro zvolenou obtížnost.

Filtrování sloučenin

Uživatel si může nastavit obtížnost a pravidelnost názvosloví zobrazovaných sloučenin. Mohou se zobrazovat sloučeniny z celé databáze nebo ze zúženého výběru. Výběr lze zúžit označením požadovaných skupin sloučenin, výběrem prvků, od kterých mají být sloučeniny odvozeny nebo označením požadovaných solí. Pro vícenásobný výběr použijte klávesu Ctrl. Výběr skupin, prvků a solí nelze kombinovat. Vpravo dole se zobrazuje aktuální počet sloučenin k zobrazení. Po stisknutí tlačítka Filtrovat sloučeniny se zobrazí tabulka sloučenin s vybranými sloučeninami.

4  Prvky

Sekce Prvky zobrazuje prvky periodické soustavy prvků. U každého prvku je uvedeno protonové číslo, název, značka, relativní atomová hmotnost, zda je radioaktivní a kolik od něj odvozených sloučenin se nachází v databázi. Prvky v tabulce lze setřídit vzestupně nebo sestupně podle libovolného sloupce. Řazení se provádí kliknutím na nadpis příslušného sloupce. Trojúhelník v hlavičce tabulky označuje směr třídění a sloupec, podle kterého jsou prvky setříděny. Nastavení počtu desetinných míst, na která zaokrouhlovat hodnoty relativních atomových hmotností lze provést v sekci Nastavení.

5  Pro profesory

Sekce Pro profesory umožňuje velmi rychlé a jednoduché vytváření písemek pro studenty. Vyučující může nastavit počty vzorců a názvů sloučenin, obtížnost písemky a pravidelnost názvosloví. Do písemky se mohou použít sloučeniny z celé databáze nebo ze zúženého výběru. Výběr lze zúžit označením požadovaných skupin sloučenin, výběrem prvků, od kterých mají být sloučeniny odvozeny a označením požadovaných solí. Pro vícenásobný výběr použijte klávesu Ctrl. Výběr skupin, prvků a solí je možno kombinovat. Do písemky budou zařazeny sloučeniny vyhovující všem nastavením. Čísla v závorkách udávají počty sloučenin v databázi. Po stisknutí tlačítka Vytvořit písemku webová aplikace vygeneruje písemku.

Z požadovaného výběru sloučenin se náhodně vybere zadaný počet sloučenin. Sloučeniny pro procvičení názvů jsou vždy jiné než sloučeniny pro procvičení vzorců.

O výsledku vytváření písemky je vyučující informován textovou zprávou. Pokud počet sloučenin v požadovaném výběru nepostačuje k vytvoření písemky, je na to vyučující upozorněn. Může se pak vrátit k nastavení písemky a zvýšit počet sloučenin ve výběru nebo snížit počet vzorců a názvů v písemce.

Po kliknutí na tlačítko Uložit písemku se zobrazí dialog pro uložení písemky ve formátu PDF. Obdobně lze uložit řešení písemky. Pro prohlížení písemek ve formátu PDF lze použít např. volně dostupný program Adobe Acrobat Reader, který lze stáhnout z webových stránek firmy Adobe. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit další písemku se vytvoří další písemka se stejným nastavením. Lze tedy vytvořit více verzí jedné písemky a použít je např. pro skupinu A a B.

Tisk písemky

Soubor s písemkou ve formátu PDF obsahuje čtyři identické stránky se zadáním písemky. Pokud se vejde více písemek na stránku, webová aplikace je na stránce optimálně rozmístí. Písemky je pak možné tisknout s nastavením tiskárny 2 stránky na list nebo 4 stránky na list. Zadání je stále čitelné a ušetří se papír i toner.

6  Nastavení

Sekce Nastavení umožňuje nastavit stupnici hodnocení a parametry zobrazování sloučenin a prvků. Pokud má uživatel ve svém prohlížeči povoleny cookies, webová aplikace si do nich uloží všechna svá nastavení. Nastavení jsou pak zachována i při opětovném spuštění prohlížeče.

7  Projekt

V sekci Projekt si uživatel může stáhnout práci o webové aplikaci Chemické názvosloví – anorganika. Dále jsou tu uvedeni partneři projektu a seznam zdrojů, které byly použity k vytvoření webové aplikace.

8  Nápověda

V sekci Nápověda se nachází uživatelská dokumentace webové aplikace. Je rozdělena podle sekcí. Nápověda k aktuální sekci se zobrazí po kliknutí na odkaz Nápověda v pravé části hlavního menu webové aplikace.
2 577 388 návštěv (13 online)
Obsah webu anorganika je licencován pod Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic License